Observatori de l’àrea comercial del centre de Vic


Observatori de l’àrea comercial del centre de Vic

FLUXOS DE VIANANTS

Els centre urbà de Vic ha tingut un volum global de 1.502.295 vianants, amb una Intensitat Mitjana Diària de 88.370 vianants durant el període dels 17 dies analitzats (del 27/10 al 12/11/2017).

Diàriament els fluxos mostren diferències entre franges horàries. Els dies feiners presenten una major afluència de vianants a la franja horària de les 17:00 i les 21:00, coincidint amb l’horari comercial de tarda. Mentre que, els dies festius la major afluència es concentra al matí de 9:00 a 13:00.

S’observa que al migdia amb el tancament dels comerços hi ha una reducció significativa de pas de gent.

Setmanalment també hi ha diferències entre dies feiners i festius. Els majors fluxos totals de vianants coincideixen amb els dies d’obertura comercial mentre que els festius és menor. La diferència de vianants entre feiners i festius decau un 55%.

Podeu veure en els següents videos una mostra del comportament dels fluxes de vianants en 3 dates diferents:

04/11/2017 – https://www.youtube.com/watch?v=JUaul9GIUxg

08/11/2017 – https://www.youtube.com/watch?v=_ht-Dkq3f3s

12/11/2017 – https://www.youtube.com/watch?v=-rYaISvD8nk

LOCALS COMERCIALS

Hem censat (27/10/2017) un total de 850 locals comercials, dels quals 87,18% són locals oberts i 12,82% són tancats.

L’activitat comercial dels centres urbans es caracteritza per la seva diversitat sectorial. No obstant, el sector amb major representació és la restauració que enregistra un 20 %, seguit molt de prop per l’equipament de la persona i l’alimentari, un 18 %.

 

CARACTERÍSTIQUES DELS CARRERS/ESPAI PÚBLIC

En total, l’àrea comercial del centre urbà de Vic suma 5.402 metres lineals que formen de dues corones semi-obertes on diferenciem un eix longitudinal des del c. Pare Coll fins a la rambla de Sant Domènec i un eix transversal format pels c. Jacint Verdaguer, Arquebisbe Alemany i Nou. L’àrea d’estudi afegeix el c. Trinquet com a eix connector amb el segon subsector comercial que dóna accés a la pl. dels Màrtirs. El límit sud de l’àrea d’estudi és el sud de la pl. Major.

Per l’estudi, els carrers s’han classificat en 3 categories teòriques en funció de l’atracció de persones:

  1. la 1a categoria teòrica es descriu per: trànsit rodat motoritzat, de vorera estreta o inexistent, sense arbrat ni mobiliari urbà,
  2. la 2a categoria teòrica es descriu per: trànsit rodat motoritzat, vorera ampla i amb arbrat i mobiliari urbà,
  3. la 3a categoria teòrica es descriu per: zones per vianants amb arbrat i mobiliari urbà.
Categories teòriques Metres lineals de carrer
Categoria 1 705,19 m (13,62%)
Categoria 2 4.409,02 m (85,16%)
Categoria 3 63,17 m (1,22%)

 

RELACIÓ DELS FLUXOS i CARRERS

A partir de les dades, notem com dos dels 14 carrers monitoritzats registren valors diaris superiors als 10.000 vianants. El c. Jacint Verdaguer al capdavant amb una IMD de 15.482 vianants diaris durant el període de monitorització. Es tracta de vies motoritzades que registren una densitat comercial de 1 comerç cada 6,44m de façana i 6,09m de façana per a la Rbla. Hospital. Es tracta de carrers amb voreres molt amples. El carrer Argenters té la densitat comercial més alta, 1 comerç per cada 1,16 m de façana, amb una IMD de 6.910 vianants en aquest cas es tracta d’un carrer de vianants. Seguits molt de prop en característiques morfològiques i en intensitat de fluxos de vianants per c. Arquebisbe Alemany i la Rbla. del Passeig.

L’activitat comercial és un factor explicatiu del flux de vianants, s’observa en els canvis de la intensitat segons les franges horàries dels dies laborables i en la rotació festiu i feiner.

CONCLUSIONS

Vic presenta unes dinàmiques amb una clara diferenciació entre dies feiners i festius però al mateix temps un increment dels fluxos de vianants els dies de mercat, fet que corrobora el paper de Vic i de la seva àrea comercial del centre com a punt d’atracció comarcal.

Els dies que no hi ha mercat, els fluxos més nombrosos es traslladen als carrers Arquebisbe Alemany a l’oest i/o el c. Manlleu en direcció nord i no tant a les vies d’entrada a la Plaça Major.

La diversificació comercial presenta algunes pautes de localització. Si bé a les portes d’accés al centre hi ha una barreja de sectors, en els espais més centrals l’especialització comercial és més marcada: a l’entorn de la plaça Major hi trobem l’activitat comercial relacionada amb l’alimentació i els serveis a les persones, mentre que al carrer de Manlleu i al Passeig hi ha un clar predomini de l’equipament a les persones.

Esperem que tota aquesta informació* que volem compartir amb vosaltres la trobeu interessant.

PD: Aquest estudi és complementari al baròmetre de l’activitat comercial que Vic Comerç realitzem cada any anomenat Vic Reactiva (vicreactiva.cat). L’àrea censada també afegeix l’eix comercial del Remei-Estadi i les dades interpretades són diferents.

carrer manlleu

Compartir